API dokumentacija

Za developere.

Statusi računa i ponuda

U nastavku je popis podržanih statusa i na koje se tipove dokumenata odnosi.
Kroz API šalješ njihov ID broj iz desne kolumne, a ne naziv. API će vratiti grešku ako unos ne bude numerički.

Otvori 1,2,3,4 1
Pošalji računi i ponude 2
Opomeni računi 3
Plaćeno 1,2,3,4 5